شهید مصطفی چمران

هر خط مطالعه از زندگینامه دکتر چمران دنیایی از درس و معنویت است، برای من که به استاد و الگویی بزرگ تبدیل شده است.

 

نمود لطافت و نورانیت در سخنان ایشان:

آنان که به من بدی کردند ، مرا هشیار کردند.
آنان که از من انتقاد کردند ، به من راه و رسم زندگی آموختند.
آنان که به من بی اعتنایی کردند ، به من صبر و تحمل آموختند.
آنان که به من خوبی کردند ، به من مهر و وفا و دوستی آموختند.
پس خدایا :
به همه‌ی آنانی که باعث تعالی دنیوی و اخروی من شدند، خیر ونیکی دنیا و آخرت عطا بفرما.

«شهید دکتر چمران»

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *