«چ» مثل «چمران»

شهید مصطفی چمران هر خط مطالعه از زندگینامه دکتر چمران دنیایی از درس و معنویت است، برای من که به استاد و الگویی بزرگ تبدیل شده است.   نمود لطافت و نورانیت در سخنان ایشان: آنان که به من بدی کردند ، مرا هشیار کردند. آنان که از من انتقاد کردند ، به من راه […]